Selçuklu İmparatorluğu Kaç Yıl Hüküm Sürdü?

0

Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihsel etkileri ve kalıcı mirası hakkında bilgi alın. Selçukluların hükmettiği toprakları ve kültür sanat eserlerini keşfedin.

Bu blog yazısında Selçuklu İmparatorluğu hakkında genel bir bakış atacağız. Selçuklu İmparatorluğu, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm süren bir Türk devletiydi. İmparatorluk, 11. yüzyılda kuruldu ve 13. yüzyılda çöküşe geçti. Bu yazıda, imparatorluğun kuruluşu, hükmettiği topraklar, genişlemesi, siyasi yapısı, ekonomisi, kültür ve sanat eserleri, çöküş nedenleri, sonrasında ortaya çıkan Türk devletleri, kalıcı mirası ve tarihsel etkileri gibi konuları ele alacağız. Selçuklu İmparatorluğu’nun benzersiz bir tarihi geçmişi olduğunu keşfedeceksiniz.

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kuruluşu Ve Yılı

İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Selçuklu İmparatorluğu, 11. yüzyılın başında Türk boylarının önderi olan Tuğrul Bey tarafından kuruldu. Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin desteğini alarak Bağdat’ı fethetti ve Selçuklu İmparatorluğu’nun temellerini attı. İmparatorluğun kuruluş yılı olarak kabul edilen 1037, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.

Selçukluların Hükmettiği Topraklar

Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşuyla birlikte hızla genişleyen Selçuklular, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürdüler. İmparatorluğun başkenti Bağdat olmasına rağmen, Selçuklular zamanla Horasan, Azerbaycan, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu gibi bölgelerde de hükümranlık kurarak geniş bir imparatorluk inşa ettiler. Bu topraklar üzerindeki hükümdarlıklarıyla Selçuklular, tarih sahnesinde etkili bir rol oynadılar.

Selçuklu İmparatorluğu’nun Genişlemesi

Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşuyla başlayan genişleme süreci, Sultan Alparslan döneminde hız kazandı. Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile Bizanslılar üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmesi, imparatorluğun Anadolu’ya doğru genişlemesine olanak sağladı. Ayrıca, Selçuklu İmparatorluğu’nun Sultan Melikşah dönemindeki parlak dönemde de önemli fetihler gerçekleştirildi. Bu dönemde Anadolu’nun büyük kısmı Selçuklu hakimiyetine girdi ve imparatorluk büyümeye devam etti.

Selçuklu İmparatorluğu’nun Siyasi Yapısı

Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasi yapısı merkeziyetçi bir düzene sahipti. Sultan en yüksek otoriteydi ve ordunun başkomutanı olarak görev yapıyordu. Sultanın yardımcıları olan vezirler, imparatorluğun yönetimini Sultan adına yürütüyorlardı. Ayrıca, eyaletlere valiler atanarak merkeziyetçi yönetim sağlanıyordu. Bu siyasi yapı, Selçuklu İmparatorluğu’nun etkin ve güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesini sağladı.Selçuklu İmparatorluğu’nun EkonomisiSelçuklu İmparatorluğu’nun Kültür Ve Sanat Eserleri

Eser TürüÖrnekler
MimariSultanahmet Camii, Alaeddin Camii
EdebiyatFerdowsi’nin Şehnamesi, Hafız Divanı
MinyatürSiyer-i Nebi, Şehname-i Hüsrev

Selçuklu İmparatorluğu’nun Çöküşü’nün Nedenleri

Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünün temel nedenleri arasında iç çekişmeler, Moğol istilası ve Batı’dan gelen Haçlı seferleri sayılabilir. İç çekişmeler, imparatorluğun birlik ve beraberliğini zayıflatarak toprak kayıplarına yol açtı. Moğol istilası ise Selçuklu İmparatorluğu’nu sarsarak siyasi ve ekonomik dengeleri alt üst etti. Ayrıca, Batı’dan gelen Haçlı seferleri de imparatorluğun gücünü azaltan etkenler arasında yer aldı. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle Selçuklu İmparatorluğu zayıfladı ve zamanla parçalandı.

Selçuklu İmparatorluğu Sonrası Türk Devletleri

Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Anadolu’da birçok Türk devleti kuruldu. Bunlardan en önemlileri Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu’dur. Bu devletler, Selçuklu’nun mirasını devralarak Türk kültürünün gelişimine ve yayılmasına katkıda bulundular. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Kılıç Arslan, Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Anadolu topraklarında hakimiyetini kurarak Türk varlığını sürdüren ilk Türk lideridir. Beylikler Dönemi ise Anadolu’yu birçok küçük beyliğin kontrol ettiği bir döneme denk gelir.

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kalıcı Mirası

Selçuklu İmparatorluğu’nun kalıcı mirası, kültürel ve sanatsal alanda yoğun bir etki yaratmıştır. Selçuklu dönemi mimarisi, özellikle cami ve medrese yapılarıyla dikkat çeker. Sultanahmet Camii ve Alaeddin Camii gibi yapılar, Selçukluların mimari ustalıklarının birer örneğidir. Ayrıca, Selçuklu edebiyatı da oldukça zengindir. Edebiyat alanındaki en önemli eserler arasında Ferdowsi’nin Şehnamesi ve Hafız Divanı bulunmaktadır. Minyatür sanatında da Selçuklu dönemi önemli bir yere sahiptir. Şehname-i Hüsrev ve Siyer-i Nebi gibi minyatür eserleri, Selçuklu minyatür sanatının önemli örneklerindendir.

Selçuklu İmparatorluğu’nun Tarihsel Etkileri

Selçuklu İmparatorluğu, tarih boyunca bölgeye etkilerini hissettiren bir devlettir. İslam medeniyetinin gelişimine katkıda bulunan Selçuklular, bilim, sanat, edebiyat ve mimari alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Türk-İslam sentezinin oluşmasında büyük rol oynayan Selçuklu İmparatorluğu, Türk kültürünün ve kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Ayrıca, Anadolu’daki Türk varlığının devam etmesinde de büyük bir öneme sahiptir. Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihsel etkileri, günümüzde hala hissedilmektedir.

Selçukluların Hükmettiği Topraklar

Selçuklu İmparatorluğu, Orta Asya’dan başlayarak Doğu Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş büyük bir Türk İslam devletidir. İmparatorluğun egemen olduğu topraklar, günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkeleri içine almaktadır. Selçuklular, 11. yüzyılın ortalarında kurdukları imparatorluk ile birlikte hızla genişlemiş ve etki alanlarını sınırlarının ötesine taşımışlardır.

İlk olarak Tuğrul Bey’in liderliğinde başlayan fetihler, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Alparslan, Melikşah ve Sencer gibi önemli hükümdarlar tarafından da devam ettirilmiştir. İmparatorluk, Orta Doğu’da Abbasi ve Büveyhoğulları devletlerinin, Anadolu’da Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğinde bulunan toprakları ele geçirerek büyümüştür. Ayrıca Selçuklular, Haçlı Seferleri döneminde de Akdeniz kıyılarında bazı toprakları kontrol altına almışlardır.

Selçukluların hükmettiği topraklarda Türk, İran ve Arap kültürlerinin etkileşimi sonucu zengin bir kültürel mozaik oluşmuştur. İmparatorluk döneminde yapılan mimari eserler, el sanatları ve edebiyat ürünleri bu kültürel birlikteliğin bir göstergesi olarak günümüze ulaşmıştır. Özellikle Anadolu’da inşa edilen camiler, medreseler ve kervansaraylar Selçuklu mimarisinin önemli örnekleridir. Ayrıca Türk ve Fars edebiyatı da Selçuklu döneminde gelişmiş ve önemli eserler verilmiştir.

 • Anadolu
 • İran
 • Irak
 • Suriye
 • Azerbaycan
ÜlkeBaşkentYıl
TürkiyeKonya1077-1308
İranİsfahan1040-1194
IrakBağdat1055-1194
SuriyeDamascus1076-1117
AzerbaycanRey1081-1231

Selçuklu İmparatorluğu’nun Genişlemesi

Selçuklu İmparatorluğu’nun Genişlemesi konusu, imparatorluğun tarihindeki en önemli dönemlerden biridir. Selçuklu İmparatorluğu, 11. yüzyılın başında Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru büyük bir göç hareketiyle gelmiştir. Bu dönemde Türk boyları büyük bir siyasi ve kültürel değişim yaşamıştır. İmparatorluk, zamanla topraklarını genişleterek gücünü artırmış ve birçok önemli şehri kontrolü altına almıştır.

Selçuklu İmparatorluğu’nun genişlemesi, özellikle Anadolu’da etkili olmuştur. İlk olarak, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizans İmparatorluğu’na karşı büyük bir zafer kazanması, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine ve imparatorluğun genişlemesine olanak sağlamıştır. Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu’nun birçok bölgesini fethederek sınırlarını genişletmiş ve yerleşim alanlarını güvenli hale getirmiştir.

İmparatorluğun genişlemesi sadece askeri başarılarla sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda, Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasi ve ekonomik yapıda yaptığı reformlar da genişlemesinde etkili olmuştur. İmparatorluğun kurucusu Tuğrul Bey ve onun halefleri, merkezi bir yönetim sistemini benimsemiş ve yerel yönetimler kurarak bölgesel gücü sağlamışlardır. Bu sayede, imparatorluğun gücü ve etkisi daha da artmıştır.

 • Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazandığı zafer
 • Selçuklu İmparatorluğu’nun Anadolu’yu fethetmesi ve sınırlarını genişletmesi
 • Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasi ve ekonomik reformları
TarihOlay
1048Tuğrul Bey’in Büyük Selçuklu Sultanı olması
1071Malazgirt Meydan Muharebesi ve Anadolu’nun fethi
1092Melikşah’ın tahta çıkması ve imparatorluğun zirve dönemi
1176Myriokephalon Muharebesi ve Türklerin Anadolu’da güç kaybetmesi

Selçuklu İmparatorluğu’nun Siyasi Yapısı

Selçuklu İmparatorluğu’nun Siyasi Yapısı

Selçuklu İmparatorluğu, siyasi yapı olarak o dönemde birçok Türk devletinin benimsediği bir sistem olan Oğuz Boyları Divanı adı verilen bir meclis tarafından yönetilmiştir. Divan’ın başında sultanın veziri olan büyükvisir vardı ve vezire, camiyi memleket olarak idare etmekte tam hürriyet ve serbestiyet verildi. Er bâyezid zamanına kadar da, bu meâlde her hükümetde büyük hükümdarlar tarafından İslâmıyla memnû’ olarak uygulandı. Sultan meclisi sadrazama tek çıkış yolu meclis ile kurulan bir bağdı. Başka vekillikler ikinci önemde idiler. Sultan’ın diğer vezirlerine muta-mındır, daha doğruca valî veya taht muhafızı olan kişilere, tabirce vak’ânameci veya ka’im-makâmta denirdi.

Ayrıca Selçuklular, devlet yönetiminde idari birimlere de sahipti. Bu idari birimler arasında eyaletler, beylikler ve emirlikler bulunmaktaydı. Eyaletlerin başında valiler bulunurken, beylikler ve emirlikler ise beyler ve emirler tarafından yönetilmekteydi. Bu siyasi yapı sayesinde Selçuklu İmparatorluğu, geniş bir coğrafyayı kontrol edebilmiştir. İmparatorluğun merkezi olan İsfahan, siyasi ve idari kararların alındığı önemli bir merkezdi. Aynı zamanda sultanlar tarafından inşa edilen saraylar da siyasi yapıya katkıda bulunmuş ve yönetim gücünü sembolize etmiştir.Oğuz Boyları DivanıVezirBüyükvisir

EyaletlerBeyliklerEmirlikler
HorasanKonyaHalep
IrakRumDiyarbakır
AnadoluSivasMardin

Selçuklu İmparatorluğu’nun Ekonomisi

Selçuklu İmparatorluğu döneminde ekonomik yapı büyük bir dönüşüm yaşamıştır. İmparatorluğun en önemli gelir kaynaklarından biri tarımdır. Selçuklu yönetimi, tarımın gelişmesi için etkili politikalar izlemiştir. Sulama sistemlerini geliştirerek verimli tarım alanları oluşturmuşlardır. Bu da tarımsal üretimde büyük bir artış sağlamıştır.

Bunun yanı sıra, Selçuklu İmparatorluğu’nun ticaret faaliyetleri de oldukça gelişmiştir. İpek yolu üzerinde bulunan imparatorluk, Asya ve Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştırmıştır. Bu da imparatorluğun ekonomik gücünü artırmıştır. Ayrıca, Selçuklu yönetimi döneminde ticaretin güvenliği sağlanmış ve ticaret merkezleri kurulmuştur.

Selçuklu İmparatorluğu’nda para birimi olarak altın ve gümüş kullanılmıştır. İmparatorluk, kendi madenlerinden elde ettiği değerli metallerle kendi parasını basmıştır. Bu da imparatorluğun iktisadi bağımsızlığını göstermektedir. Aynı zamanda, para birimi olarak kullanılan altın ve gümüş, ticaretin gelişmesine ve ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır.

TarımTicaretPara Birimi
Selçuklu İmparatorluğu’nun en önemli gelir kaynaklarından biridir. Tarımın gelişmesi için etkili politikalar izlenmiştir.İpek yolu üzerinde bulunan imparatorluk, Asya ve Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştırmıştır.Altın ve gümüş kullanılmıştır. Selçuklu İmparatorluğu kendi parasını basmıştır.

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kültür Ve Sanat Eserleri

Kültür ve sanat, her toplumun geçmişinden günümüze kadar izlerini sürdüren ve o toplumun kimliğini belirleyen önemli unsurlardır. Türk tarihinde de pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Selçuklu İmparatorluğu, kültür ve sanat alanında önemli eserlere imza atmıştır. Bu yazıda, Selçuklu İmparatorluğu’nun kültür ve sanat eserlerini yakından inceleyeceğiz.

Selçuklu İmparatorluğu’nun kültür ve sanat eserleri, büyük bir estetik anlayışının ve sanatın zirvesindeki ustaların eseridir. Bu dönemde mimari, heykel, resim, el sanatları ve edebiyat gibi birçok alan büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle mimaride yapılan çalışmalar, Selçuklu İmparatorluğu’nun önemli kültürel mirasını oluşturmuştur. Camiler, medreseler, kervansaraylar ve türbeler, bu dönemde inşa edilen önemli mimari eserler arasında yer almaktadır.

Ayrıca Selçuklu İmparatorluğu’nda gelişen hat sanatı da büyük bir öneme sahiptir. Hat sanatı, İslam kültüründe kutsal metinlerin yazılışında kullanılan bir yazı stili olarak bilinir. Selçuklu döneminde bu sanat dalı büyük ilerlemeler kaydetmiş ve birçok önemli hat ustası yetiştirilmiştir. El yazması Kur’an-ı Kerimler ve çeşitli kitapların süslemelerinde kullanılan hat sanatı, Selçuklu İmparatorluğu’nun kültür ve sanat eserleri arasında özel bir yere sahiptir.

 • Selçuklu İmparatorluğu’nun kültür ve sanat eserleri zengin bir mozaik kültürünün izlerini taşımaktadır.
 • Selçuklu mimarisinde kullanılan tuğla işçiliği ve geometrik desenler, bu dönemin özgün sanat anlayışının birer temsilcisidir.
 • Selçuklu İmparatorluğu’nda musiki ve edebiyata da büyük önem verilmiştir. Divan edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Mevlana Celaleddin Rumi, bu dönemde yetişmiş önemli bir düşünür ve şairdir.
Eser TürüÖrnek
MimariDivriği Ulu Camii
El SanatlarıSelçuklu Halıları
HeykelAlanya Kızılkule

Selçuklu İmparatorluğu’nun Çöküşü’nün Nedenleri

Selçuklu İmparatorluğu, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm süren büyük bir imparatorluktur. Ancak bu büyük imparatorluk zamanla zayıflayarak çöküşe doğru ilerlemiştir. Peki, Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünün nedenleri nelerdir?

Birinci neden: İç karışıklıklar ve taht mücadeleleri. Selçuklu İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, taht için yapılan mücadeleler imparatorluğun merkezi otoritesini zayıflatmış ve karışıklıklara yol açmıştır. Bu durum da imparatorluğun dayanıklılığını ve birliğini olumsuz etkilemiştir.

İkinci neden: Moğol istilası. 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun yükselişi, Selçuklu İmparatorluğu için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Moğolların saldırıları sonucunda Anadolu’da birçok şehir yağmalanmış ve imparatorluğun gücü ciddi şekilde azalmıştır. Bu da Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünde etkili olmuştur.

Selçuklu İmparatorluğu Sonrası Türk Devletleri

Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Türk devletleri sahnede belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Selçuklu İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından farklı Türk beylikleri ve devletleri, farklı bölgelerde egemenliklerini ilan ettiler.

Türk devletleri arasında en önemlilerinden biri, Anadolu Selçuklu Devleti oldu. Selçuklu İmparatorluğu’nun mirasını devralan bu beylik, Anadolu’nun batısından doğusuna kadar geniş bir bölgeye hakimdi. Aynı zamanda İslam dünyasında da etkili olan Anadolu Selçuklu Devleti, birçok önemli yapıyı inşa etmiş ve kültürel açıdan zengin bir dönem yaşanmasını sağlamıştır.

Bunun yanı sıra, Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra diğer Türk devletleri de ortaya çıktı. Bunlar arasında Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, Danişmentliler, Mengücekler, Artuklular gibi birçok beylik ve devlet bulunmaktadır. Her biri, kendi bölgelerinde bağımsız olarak varlıklarını sürdürmüşler ve çeşitli siyasi, toprak ve kültürel etkiler bırakmışlardır.Genel olarak, Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra ortaya çıkan Türk devletleri, bölgedeki siyasi dengeleri etkilemiş ve Türk hakimiyetini sürdürmüşlerdir.Her bir Türk devleti, kendine özgü siyasi yapıya sahipti ve kendi yönetim şekillerini benimsiyordu.Bunların yanı sıra, Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte Kültürel alanlarda da farklı etkiler meydana gelmiştir. Edebiyat, mimari, sanat ve musikinin gelişimi gibi alanlarda çeşitli yenilikler ortaya çıkmıştır.

Türk DevletleriEtki Alanları
Anadolu Selçuklu DevletiAnadolu
KarahanlılarOrta Asya
GaznelilerHint Alt Kıtası
Harzemşahlarİran, Afganistan

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kalıcı Mirası

Selçuklu İmparatorluğu, 11. ve 12. yüzyıllarda Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar genişleyen büyük bir Türk İslam imparatorluğudur. Bu güçlü imparatorluk, birçok farklı alanda önemli ve kalıcı etkiler bırakmıştır. Kalıcı mirası, siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda görmek mümkündür.

Birinci kalıcı miras olarak Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasi yapısını gösterebiliriz. Bu imparatorluk, merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsemiş ve Anadolu’da birçok idari birim oluşturmuştur. Bu birimler, il ve sancaklardan oluşurken emirler tarafından yönetilmekteydi. Bu siyasi yapı, Osmanlı İmparatorluğu ve diğer Türk devletlerinin de temelini oluşturmuştur.

İkinci kalıcı miras, Selçuklu İmparatorluğu’nun ekonomisinde görülmektedir. Bu imparatorluk, Orta Asya’dan getirdiği zengin ticaret ağı sayesinde büyük bir ekonomik güç olmuştur. Selçuklu döneminde ticaret ve zanaat faaliyetleri büyük gelişme göstermiş, İpek Yolu üzerindeki önemli ticaret merkezleri kurulmuştur. Bu durum, Orta Çağ dünyasında Türklerin ekonomik etkinliğini ve zenginliklerini göstermektedir.

Üçüncü kalıcı miras, Selçuklu İmparatorluğu’nun kültür ve sanat eserleridir. Bu imparatorluk, İslam sanatının da etkisiyle birçok büyük ve görkemli yapıyı inşa etmiştir. Özellikle mimari alanda büyük başarılara imza atan Selçuklular, Anadolu’da birçok cami, medrese ve külliye yapmıştır. Bu yapılar, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşımakta ve halen günümüzde de korunmaktadır.

 • Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasi yapısı
 • Selçuklu İmparatorluğu’nun ekonomisi
Kalıcı MirasKategori
Siyasi YapıSiyaset
Ekonomiİktisat
Kültür ve Sanat EserleriSanat

Bir önceki yazımız olan Birinci Balkan Savaşı Sonuçları Nelerdir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir